Digital Services ICT Award 2021

Register

Private Institution/organization or their specialized ICT initiatives showcasing exemplary incorporation, implementation and execution of ICT tools to serve their constituency.
Corporate or any Private institutions, company or organization with exemplary success in the use of ICT in digital governance are eligible to nominate themselves in the Private Sector category.
Private sector companies whose core business is other than ICTs or are primarily dependent upon ICTs for its complete operations.

सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्नो सस्था/कम्पनि वा समुहका काम, सेवा र सुबिधालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा डिजिटल सेवा प्रदान गरिरहेका निजि संस्थालाइ प्रतिनिधित्व गर्दै यो बिधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ।

* मुख्य व्यवसाय ‘आइटी/सफ्टवेयर’ नभएको वा यस बाहेक अन्य कम्पनि तथा सस्थाहरु जसले सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा दिइरहेका छन, उनीहरुको लागि यो अवार्ड लक्षित गरिएको छ ।

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (सहजताको लागि अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Register Here